FAQ

Veelgestelde vragen door Belgen die in Iran verblijven.

  1. Laatst bijgewerkt op


Wat is het nut van mijn inschrijving op de Ambassade?


Door uw inschrijving op de Ambassade kan deze voor het beheer van uw administratief dossier instaan. De Ambassade kan u dan helpen bij de administratieve formaliteiten waarvoor u in België op uw gemeente een beroep doet, zoals bv. het afgeven van een paspoort of identiteitskaart. Raadpleeg onze inschrijvingspagina voor de wijze waarop u te werk moet gaan.


Is de nieuwe identiteitskaart verplicht?


De nieuwe identiteitskaart is inderdaad wettelijk verplicht voor de Belgen vanaf 12 jaar die in de consulaire bevolkingsregisters zijn ingeschreven.

Er is evenwel geen sanctie voorzien indien u geen identiteitskaart aanvraagt. De voordelen van zo'n kaart zijn niettemin evident. U hoeft in geval u naar België of de Europese Unie reist niet langer altijd uw paspoort op zak te hebben. De identiteitskaart volstaat.


Kan ik op de Ambassade een nieuw paspoort aanvragen?


Ja. Het nieuwe beveiligde Belgische paspoort is geldig voor vijf jaar.


Hoe kom ik te weten welke documenten ik nodig heb om naar een vreemd land te reizen?


De Ambassade beschikt over een lijst van deze documenten. U kunt natuurlijk ook bij de Ambassade van het land van bestemming hierover inlichtingen inwinnen.


Is een Belgisch rijbewijs geldig in Iran?


Ja, in geval van een toeristisch verblijf van maximaal 3 maanden. Indien u resident bent, moet u de omzetting van uw Belgisch in een Iraans rijbewijs aanvragen.


Is, bij mijn terugkeer naar België, een in Iran behaald rijbewijs geldig?


Ja, u moet wel de omzetting ervan in een Belgisch rijbewijs aanvragen bij de gemeentelijke politie van uw woonplaats.


Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioenrechten?


Voor algemene of specifieke informatie in verband met uw pensioenrechten klopt u best aan bij de pensioendiensten die uw pensioen uitkeren of bij wie u een aanvraag om pensioen heeft ingediend.

  • Voor de loontrekkenden van de private sector is dat de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 3, 1060 Brussel: tel. 0032-2-529.21.11 (algemeen), 0032-2-529.30.02 (betalingen).
  • Voor de zelfstandigen het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, Jacobsplein 6, 1000 Brussel.
  • Voor ambtenaren het Ministerie van Financiën: de Administratie der Pensioenen (toekenning), tel. 0032-2-210.36.11 en de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (betalingen), tel. 0032-2-233.70.08.
  • Voor werknemers in het buitenland is dat meestal de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid, Louisalaan 194,1050-Brussel, tel. 0032-2-642.06.61.

Voor de raming van uw pensioen richt u zich best tot de Infodienst Pensioenen, Postbus 175,1060-Brussel.

Met klachten over uw pensioen kunt u terecht bij de Ombudsdienst Pensioenen, W.T.C. III, Simon Bolivarlaan 30, bus 5,1000-Brussel. Dat kan per telefoon 0032-2-274.19.80, per fax 0032-2-208.31.43, met een e-mail aan ombud.pen@skynet.be


Hoe blijf ik op de hoogte van wat er zoal in België gebeurt?


U kunt afstemmen op BVN (Beste van Vlaanderen en Nederland) op HotBird 3.

Radio Vlaanderen Internationaal zendt eveneens uit via Hotbird 3.

U kunt ook een digitaal abonnement nemen op een Vlaamse of Franstalige krant (bv. www.standaard.bepdfonline.lalibre.bepdfonline.dhnet.be).

Er bestaan verenigingen van Belgen in het buitenland.

  • Vereniging Vlamingen in de Wereld, Tervuursesteenweg 115, 2800 Mechelen, www.viw.be
  • De Union Francophone des Belges à l’Etranger, Rue Joseph II, 1000 Bruxelles, www.ufbe.be