Ambassade van België in Iran

België in Iran

Welkom op onze website!

 

U bent een Belg die onlangs naar Iran is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Teheran? U reist als toerist door Iran en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Iran gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen. 

Op reis naar het buitenland? Registreer u nu op Travellers Online.

Coronavirus

Voor informatie over reizen van en naar België verwijzen wij naar de websites info-coronavirus en FOD Buitenlandse Zaken, die regelmatig bijgewerkt worden. Aanvullende informatie over de in België genomen maatregelen is te vinden op de website van het Crisiscentrum.

Gezien de onzekere evolutie van de pandemie raden wij u ten zeerste aan om via deze referentiewebsites op de hoogte te blijven van de geldende maatregelen voor een reis naar België.

Naast eventuele aanvullende maatregelen die daar worden medegedeeld, moet iedereen die vanuit Iran naar België reist de passenger locator form invullen, zichzelf in België in quarantaine plaatsen en een test ondergaan. Niet-naleving van deze maatregelen zal worden beboet.

Reizigers naar Iran wordt ook aangeraden de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Visumafdeling

Als reactie op de coronaviruscrisis heeft de Europese Unie besloten om tijdelijk de buitengrenzen te sluiten voor niet-essentiële reizen van onderdanen van derde landen. Deze tijdelijke reisbeperking geldt tot nader order voor Iran.

Op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt informatie verstrekt over de toegestane essentiële reizen.

Het verbod van niet-essentiële reizen naar België is niet van toepassing voor reizigers die aan de hand van een vaccinatiecertificaat kunnen aantonen dat zij volledig zijn gevaccineerd met een vaccin dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau. Dit moet het EU digitale COVID certificaat zijn of een certificaat van een derde land dat door de Europese Commissie of door België als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Toegestane visumaanvragen lang verblijf kunnen bij VFS ingediend worden.

Voor alle andere essentiële reisvisumaanvragen dient u eerst contact op te nemen met Tehran.Visa@diplobel.fed.be onder vermelding van de redenen waarom de visumaanvraag onder een van de elf bovenstaande categorieën valt, samen met de relevante bewijsstukken.

Visumaanvragen die niet tot de essentiële reiscategorieën behoren, mogen niet worden ingediend en er kunnen ook geen visa worden afgegeven.

Consulaire afdeling

De openingsuren van de Ambassade zijn tijdelijk verkort van zondag tot donderdag van 10.00 uur en 15.00 uur.

Om uw gezondheid en die van andere bezoekers te beschermen, staat de Ambassade alleen op afspraak bezoeken toe. Niet-essentiële afspraken kunnen worden herschikt.

Bezoekers worden uitgenodigd om de volgende maatregelen te respecteren:

  • Houd een sociale afstand van minstens 1,5 m aan.
  • Controleer uw temperatuur alvorens u naar de afspraak gaat.
  • Draag een masker.
  • Bij het betreden van de ambassade, gelieve de beschikbare alcoholgel te gebruiken.

Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde wordt u verzocht uw afspraak te annuleren. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs heeft contact gehad met iemand die COVID-19 klachten had.

U kunt per e-mail contact opnemen met de Ambassade van België: Tehran@diplobel.fed.be 

Nieuws

30 jul

30 juli is de Internationale dag tegen de mensenhandel. Mensenhandel is een wereldwijd verschijnsel dat ook België treft en vele vormen aanneemt, van seksuele of economische uitbuiting, tot zelfs de diefstal en handel van organen. Steeds echter veroorzaakt mensenhandel een aantasting van de menselijke waardigheid en brengt het de slachtoffers in ondraaglijk vernederende en onterende situaties. 

30 jul

Tijdens de Global Education Summit van 28 en 29 juli in London, met als thema “Raise your hand”, heeft Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir een Belgische bijdrage aangekondigd voor het werkingsplan 2021-2025 van Global Partnership for Education. GPE is een internationaal fonds dat universele toegang tot onderwijs bevordert voor zowel meisjes als jongens en momenteel actief is in een 90-tal landen.

22 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.

12 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

01 jul

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma. België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen.